بافته های داری سپیدان

کاشانه مهر

گفتگو با سرکار خانم خانم کشکولی در رابطه با معرفی صنایع دستی و بافته های داری سپیدان

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۸ دی ۱۳۹۸