هم ولایتی (روستای شرق آباد ارسنجان)

هم ولایتی

سفر بچه های هم ولایتی به روستای شرق آباد ارسنجان 

هم ولایتی
۲۹ دی ۱۳۹۸