گل سن سی ویرا

هنری

 از خانواده سوسنیان یا لیلیاسه و بومی آفریقاست، برگ ها بلند و کشیده و خاردار با حاشیه زرد و به شکل سرنیزه، ارتفاع برگ ها به یک متر می رسد و تکثیر آن از طریق برگ و یا ساقه های زیرزمینی است، بسیار کم توقع و مقاوم در برابر خشکی و سایه ولی در این واریته به علت ابلق بودن برگ ها به نور بیشتری احتیاج دارد.

 

بخش هنری
۱ اردیبهشت ۱۳۹۹