چهارشنبه غم انگیز

فرهنگی

در این کلیپ با کودکی صحبت میشود که دچار سوختگی حاصل از مواد منفجره در چهارشنبه آخر سال شده است.

فرهنگی
۲۴ اسفند ۱۳۹۵