تنگ هایقر

گردشگری

امروز برنامه کوله پشتی به تنگ هایقر میرود که عمیق ترین و بکر ترین تنگه ایران هست. برای رسیدن به تنگه باید به سمت فیروزآباد در استان فارس بروید چ

 

 

گردشگری
۲ بهمن ۱۳۹۸