تصاویر شیراز برفی

سنتی

تصاویر برفی آرامگاه سعدی در شیراز ، سالها قبل 

55
۲ بهمن ۱۳۹۸