به تماشا سوگند-قسمت دوم

مذهبی

مستند راهیان نور

شیراز سومین حرم اهل بیت
۲۴ اسفند ۱۳۹۵