جاذبه های مرودشت

کارشناسی

معرفی جاذبه های مرودشت از زبان  آقای مردانی ، رییس اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری این شهرستان در بخش کارشناسی کاشانه مهر 

کارشناسی
۲ بهمن ۱۳۹۸