ما اول باید از سیم خاردار نفس عبور کنیم

مذهبی

سخنان مقام معظم رهبری با موضوع راهیان نور

شیراز سومین حرم اهل بیت
۲۴ اسفند ۱۳۹۵