سرود شیرازی جذاب

پاپ


زیر درخت گل غزل می­خوندم

غم عالم از دل می­تکوندم

کسی وُیساده بود واگوش به کارُم

هی سُرید و تُرید نِشس کنارُم

من نفهمیدم کُجُو به کُجان نقل کُجان ای دل غافل

زبونُم زیر شا بیت غزل موند

دیدم گُرُمپ گُرُمپ قلبُمه لرزند

چراغ نفتی دِلُم به پِت پِت افتاد

دیدم بجون من شور و فِت افتاد

باز نفهمیدم کُجُو به کُجان نقل کُجان ای دل غافل

موسیقی پاپ
۶ بهمن ۱۳۹۸