فضای مجازی و خانواده

کارشناسی

بررسی فواید و مضرات فضای مجازی، 

فضای مجازی چقدر در محیط و فرهنگ خانواده ها تاثیرگذار است؟ ادامه این بحث با حضور خانم دکتر فرمانی روان شناس خانواده 
 

کارشناسی
۶ بهمن ۱۳۹۸