دکلمه خوانی بانوی شیرازی

فاطمیه

دکلمه خوانی خانم ایمانی بانوی شیرازی در ویژه حضرت مادر به مناسبت دهه فاطمیه 

تولیدات شهادت حضرت فاطمه سلام الله
۱۰ بهمن ۱۳۹۸