باغبانی

فرهنگی

پرورش گل های نوروزی و فروش گیاهان زینتی از مشاغل پررونق در عید نوروز فارس هست. مردم فارس از گل های سنبل و سوسن در سفره هفت سین خود استفاده میکنند.

فرهنگی
۲۵ اسفند ۱۳۹۵