گروه سرود 22 بهمن چطور انتخاب شدن؟

خوشا شیراز

گفت و گو با چند تن از هنرمندان گروه سرود معروف 22 بهمن در برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۹ بهمن ۱۳۹۸