بازخوانی سرود 22 بهمن با نوه ها

خوشا شیراز

سرود 22 بهمن با همسران، فرزندان و نوه های هم خوانان آن روزها، امسال بازخوانی می شود.

 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۹ بهمن ۱۳۹۸