ادامه آموزش شال بافتنی

هنری

ادامه آموزش شال بافتنی با هنرمندی خانم اجاقی در بخش هنری کاشانه مهر 

بخش هنری
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹