تصویر سازی ترک روی کف سینی

کاشانه مهر

آموزش دکوپاژ روی سینی و تکنیک  تصویر سازی ترک روی کف سینی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۰ بهمن ۱۳۹۸