بانوان امدادگر

کاشانه مهر

بخش گفتگو در برنامه کاشانه مهر میزبان دو تن از بانوان فعال در عرصه اجتماع هست
مهمان ها : خانم موجی خضری و خانم طیبه دبیری ، امدادگران هلال احمر شیراز 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۰ بهمن ۱۳۹۸