سرنوشتی که با انتخابات رقم می خورد

ما همه تاثیر گذاریم

نوبت سرنوشت سازی است. سرنوشتی که با انتخابی درست رقم می خورد. 

ما همه تاثیر گذاریم
۲۱ بهمن ۱۳۹۸