سرود 1357نفری دانش آموزان شیرازی

ویژه دهه فجر

سرود 1357 نفری در شیراز به مناسبت 22 بهمن 

دهه فجر
۲۲ بهمن ۱۳۹۸