حماسه حضور به روایت تصویر

ویژه دهه فجر

حماسه حضور مردم فارس به روایت تصویر

دهه فجر
۲۲ بهمن ۱۳۹۸