چرا شاه در اوج قدرت سقوط کرد؟

انتخابات

چرا محمدرضا شاه پهلوی در اوج قدرت سقوط کرد؟ پاسخ این سوال از زبان آقای دکتر هاشمی تاریخ دان در برنامه بانگ آزادی 

ویژه انتخابات
۲۳ بهمن ۱۳۹۸