گفت و گو با دانشجوی موفق پزشکی

کارشناسی

گفت و گو با خانم زهرا نامور دانشجوی جوان پزشکی که با تکیه به استعداد های خود و کمک مادر توانسته بر معلولیت غلبه کند و با موفقیت به رشته پزشکی وارد شود.

 

کارشناسی
۲۳ بهمن ۱۳۹۸