جا کارتی

هنری

آموزش جا کارتی، جا عکسی با خمیر چینی در بخش هنری کاشانه مهر و هنرمندی خانم سربی

بخش هنری
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹