اعضا هیئت نظارت بر انتخابات

بهارستان 11

چه کسانی عضو هیئت نظارت هستند؟
در گفتگو با دکتر جوکار عضو هیئت نظارت بر انتخابات 

ویژه برنامه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
۲۴ بهمن ۱۳۹۸