همی پیش پای شمو با طهموری و پاییز

خوشا شیراز

آیتم همی پیش پای شمو گلچینی از برنامه هفته گذشته با حضور آقای بهرام پاییز خواننده و خانم طهموری بازیگر 

 

 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۶ بهمن ۱۳۹۸