کمی آنسوتر- قسمت اول

کمی آن سو تر

قسمت اول برنامه کمی آنسوتر، این برنامه هر روز ساعت 18:50 از سیمای مرکز فارس پخش می گردد

کمی آن سو تر
۲۹ اسفند ۱۳۹۵