کمی آنسوتر- قسمت سوم

کمی آن سو تر

قسمت سوم برنامه کمی آنسوتر، این برنامه هر روز ساعت 18:50 از سیمای مرکز فارس پخش می گردد.

کمی آن سو تر
۲۹ اسفند ۱۳۹۵