بانوی کارآفرین اِوز

کارشناسی

گفت و گو با خانم عزیزی بانوی کارآفرین اِوز در بخش کارشناسی کاشانه مهر 

کارشناسی
۲۸ بهمن ۱۳۹۸