معرفی کارآفرین نمونه کشور

کارشناسی

گفت و گو با خانواده آقای قریشی کارآفرین نمونه کشور که 250 قطعه کلیدی رو تولید کرده و با کمک دیگر خیران مرکز نگهداری از کودکان بدسرپرست یا بی سرپرست رو ساخته است. 

 

کارشناسی
۲۹ بهمن ۱۳۹۸