هنرهای دستی بانوان خرامه ای

صبحگاهی

نمایشگاه هنرهای دستی بانوان خرامه ای برپا شده است. 

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:45
۳۰ بهمن ۱۳۹۸