نسبت نماینده مجلس با فرهنگ چیست؟

کارشناسی

خانواده کرم اللهی مهمان بخش مهمان خانه کاشانه مهر ، نماینده مجلس چه نسبتی با مجلس می تواند داشته باشد؟ 

کارشناسی
۳۰ بهمن ۱۳۹۸