استفاده از تکنولوژی پیشرفته در انتخابات

ویژه

دکتر رحیمی استاندار فارس گفت: در این انتخابات از تکنولوژی و فنون پیشرفته تری نسبت به انتخابات های قبلی استفاده شده است. 

 

پیشنهاد ما به شما
۲ اسفند ۱۳۹۸