مشارکت سیاسی

فارسی شو

تحلیل حضور مردم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی  توسط دکتر هاشمی تاریخ دان و استاد دانشگاه در برنامه فارسی شو

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۴ اسفند ۱۳۹۸