آخرین وضعیت حمله ملخ ها

کارشناسی

گفت و گو با آقای مهندس دبیر مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس درباره آخرین وضعیت حمله ملخ ها به استان فارس 

کارشناسی
۴ اسفند ۱۳۹۸