مامان جما آقو و پسر زن ذلیل

خودمونی

آیتم طنز مامان جمال آقو در برنامه خودمونی 

طنز "خودمونی" جمعه ها
۷ اسفند ۱۳۹۸