کرونا در فارس

کرونا

ویژه برنامه پیشگیری از بیماری کرونا در شبکه فارس
گفتگو با آقای دکتر اکبری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

آموزش های پیشگیری از بیماری کرونا
۷ اسفند ۱۳۹۸