تبریک گردشگران سوئدی

ویژه برنامه تحویل سال

گردشگران سوئدی در شیراز عید را به مردم فارس و شهر شیراز تبریک می گویند

ویژه برنامه تحویل سال
۱ فروردین ۱۳۹۶