بحران بیکاری در کانادا

خودمونی

مصاحبه آقای چاره ساز در مورد بحران گرانی و بیکاری در کانادا

طنز "خودمونی" جمعه ها
۱۰ اسفند ۱۳۹۸