ضامن وام

خودمونی

آیتم هماروسا و ضامن وام شدن و دردسر های هم آروسای شیرازی

طنز "خودمونی" جمعه ها
۱۰ اسفند ۱۳۹۸