هیجان طلبی بچه ها

برنامه های تلویزیونی

گفتگو با جناب آقای محکم رئیس دفتر اعتیاد بهزیستی فارس در رابطه با عوامل شخصیتی خطر ساز برای اعتیاد و خصوصیات افرادی که به سمت اعتیاد می روند 
 

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۳ اسفند ۱۳۹۸