برخورد دستگاه قضایی با اعتیاد

برنامه های تلویزیونی

گفتگو با آقای زارعی معاون دادستان و سرپرست دادگاه های انقلاب شیراز در رابطه با برخورد دستگاه قضایی با اعتیاد

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۵ اسفند ۱۳۹۸