دکتر لنکرانی

خوشا شیراز

گفتگو با دکتر لنکرانی متخصص داخلی در رابطه با شیوع کرونا در استان فارس و اقدامات پیشگیرانه و کنترلی وزارت بهداشت در رابطه با این بیماری در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۷ اسفند ۱۳۹۸