گفتگو با علی ضیا و کامران تقتی

خوشا شیراز

گفتگو با علی ضیا و کامران تفتی د برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۵ فروردین ۱۳۹۶