کادر درمانی بیمارستان علی اصغر شیراز

خوشا شیراز

گفتگو با سرکار خانم واردی سوپروایزر بیمارستان علی اصغر و جناب آقای الماسی از کادر درمانی بیمارستان علی اصغر خط مقدم مبارزه با کرونا 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۷ اسفند ۱۳۹۸