کادر درمانی بیمارستان علی اصغر شیراز

خوشا شیراز

گفتگو با سرکار خانم واردی سوپروایزر بیمارستان علی اصغر و جناب آقای الماسی از کادر درمانی بیمارستان علی اصغر خط مقدم مبارزه با کرونا 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۷ اسفند ۱۳۹۸