تزیین رحل قرآن

هنری

 تزیین و طراحی روی رحل قرآن با هنرمندی خانم مرزبان در بخش هنری کاشانه مهر 

بخش هنری
۲۰ اسفند ۱۳۹۸