تور بافی با ماشین بافت

کاشانه مهر

آموزش تور بافی با ماشین بافت در بخش هنری برنامه کاشانه مهر 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۱ اسفند ۱۳۹۸