استاد شهسواری

خوشا شیراز

گفتگو با استاد شهسواری از پیشکسوتان تئاتر و بازیگری استان فارس 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۴ اسفند ۱۳۹۸