هنر مقرنس شیراز

خوشا شیراز

گفتگو با استاد رضا جانعلی پور از اساتید پیشکسوت هنر مقرنس

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۴ اسفند ۱۳۹۸