احساس دیدار اول

خوشا شیراز

اجرای ترانه  با صدای نیک کار در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۴ اسفند ۱۳۹۸